Image Alt

À voir Kure

wasakura - wa-sakura - wa sakura - japon - tourisme - voyage - hiroshima - dôme de genbaku - dome de genbaku - dôme de la bombe atomique - dome de la bombe atomique - mémorial de la paix - memorial de la paix

Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima

Sa construction achevée en février 2007, le Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima ...
WA-SAKURA